JHEAA - Official Portal

ACADEMIC & INTERNATIONAL AFFAIRS DEPARTMENT

VISI

Menjadi sebuah jabatan yang bertanggunjawab dalam memacu kecemerlangan akademik Universiti untuk menjadi Universiti Teknologi Bertaraf Dunia

 

MISI

Beriltizam untuk merancang, membangun dan memantapkan pelaksanaan program akademik dan hubungan kerjasama antarabangsa selaras dengan visi dan misi Universiti bagi memenuhi aspirasi negara

 

OBJEKTIF

JHEAA membentuk objektif jabatan yang menyokong kepada objektif UMP iaitu:

i. Menyelaras dan meneliti program-program akademik supaya sejajar dengan Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara

ii. Menyelaras penyusunan semula Fakulti/ Pusat Akademik dalam usaha memperkembangkan program akademik sesuai dengan perancangan universiti.

iii. Menjalinkan hubungan kerjasama akademik dengan Institusi Pengajian Tinggi Dalam dan Luar Negara

iv. Meningkatkan mutu pencapaian dan prestasi akademik graduan melalui pengwujudan suasana pengajaran dan pembelajaran yang kondusif.

v. Memperluas dan menambah pengetahuan dan kemahiran kepada masyarakat melalui khidmat komuniti kakitangan akademik Universiti.