JHEAA - Official Portal

ACADEMIC & INTERNATIONAL AFFAIRS DEPARTMENT

JAWATANKUASA PERANCANGAN & PEMBANGUNAN AKADEMIK (JPPA)

Mesyuarat Majlis Perancangan & Pembangunan Akademik (MPPA) bertanggungjawab:

 1. dalam menyediakan kursus pengajaran, mengadakan peperiksaan serta membuat peruntukan untuk penyelidikan;
 2. menerima masuk pelajar dari dalam atau luar Malaysia untuk apa-apa kursus pengajian yang diluluskan oleh Universiti;
 3. Mengiktiraf ijazah dan diploma institusi tinggi yang lain, bagi maksud  memasuki kursus pengajian dan peperiksaan universiti dan juga mengurniakan ijazah yang lebih tinggi kepada pemegang ijazah atau diploma mengikut syarat sebagaimana yang ditetapkan;
 4. untuk menubuhkan Fakulti, Sekolah, Pusat, Akademik dan Institut dan Jabatan, Unit atau badan di bawah Fakulti, Sekolah, Pusat, Akademik dan Institut;
 5. untuk membentuk dasar dan kaedah pengajaran dan pembelajaran, peperiksaan, penyelidikan, biasiswa dan latihan yang dijalankan di dalam oleh atau dari universiti;
 6. untuk memastikan standard pendidikan dalam kursus pengajian yang diadakan di dalam oleh atau dari universiti;
 7. untuk menggubal dasar bagi melindungi kebebasan akademik dan kecemerlangan professional;
 8. untuk menentukan kebolehlaksanaan atau selainnya apa-apa cadangan berkenaan dengan apa-apa kurikulum atau kursus pengajian yang dijalankan atau hendak dijalankan.

Ahli Mesyuarat MPPA terdiri daripada:

 1. Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa ) - Pengerusi
 2. Dua (2) wakil ahli Senat dalam kalangan Profesor Sepenuh Masa
 3. Semua Dekan Dekan
 4. Dekan Kolej Kejuruteraan
 5. Semua Dekan Fakulti / Pusat
 6. Dekan Pembangunan Pelajar, Jabatan Hal Ehwal Pelajar & Alumni
 7. Dekan Perkhidmatan Pelajar, Jabatan Hal Ehwal Pelajar & Alumni
 8. Pengarah, Pusat Inovasi dan Daya Saing Akademik
 9. Pengarah, Pusat Pengurusan Akademik
 10. Pengarah, Pusat Jaminan Kualiti Akademik
 11. Pengarah, Pusat Sumber Pengajaran & E-Pembelajaran
 12. Pengarah, Pusat Pemasaran & Kemasukan Pelajar
 13. Ketua Bahagian kaunseling & Psikologi, Jabatan Hal Ehwal Pelajar & Alumni

Takwim Mesyuarat