JHEAA - Official Portal

ACADEMIC & INTERNATIONAL AFFAIRS DEPARTMENT

JAWATANKUASA MAJLIS PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT (MPSH)

Mesyuarat Majlis Pembelajaran Sepanjang Hayat (PSH) bertanggungjawab:

 1. menyediakan kursus pengajaran, mengadakan peperiksaan, membuat peruntukan untuk penyelidikan.
 2. menerima masuk pelajar dari dalam dan luar Malaysia untuk apa-apa kursus pengajian yang diluluskan oleh universiti;
 3. untuk menubuhkan fakulti, sekolaj, pusat, akademik dan institut dan jabatan, unit atau badan di bawah Fakulti, sekolah, pusat akademik dan institut;
 4. untuk membentuk dasar dan kaedah pengajaran dan pembalajran, peperiksaan, penyelidikan, biasiswa dan latihan yang dijalankan;
 5. untuk memastikan standard pendidikan dalam kursus pengajian yang diadakan di dalam oleh atau dari universiti;
 6. untuk menentukan kebolehlaksaan ata selainnya apa-apa cadangan berkenaan dengan apa-apa kurikulu atau kursus pengajian yang dijalankan atau hendak dijalankan;
 7. untuk menggubal dasar bagi melindungi kebebasan akademik dan kecemerlangan profesional;

Ahli Mesyuarat MPSH

 1. Naib Canselor - Pengerusi
 2. Semua Timbalan Naib Canselor
 3. Semua Dekan Fakulti atau wakil dari kalangan Timbalan Dekan Fakulti (Akademik)
 4. Dekan atau wakil dari Timbalan Dekan (Akademik) Pusat Bahasa Moden & Sains Kemanusiaan
 5. Pengarah Pusat Inovasi & Daya Saing Akademik (CAIC)
 6. Ketua Pegawai Eksekutif UMP Advanced Education
 7. Dua (2) orang Ahli Senat di bawah kategori Profesor sepenuh masa 
 8. Timbalan Pendaftar/Ketua Pentadbir BPA (Ko-opt)

Takwim Mesyuarat